Groenekanse Imkers steken de koppen bij elkaar

Wereldwijd wordt de bijenstand al enkele jaren ernstig bedreigd door de verdwijnziekte. Die verdwijnziekte, ook wel aangeduid met CCD (Colony Collapse Disease), manifesteert zich onder meer in het spoorloos verdwijnen van hele bijenvolken. Ook een aantal Groenekanse Imkers heeft de afgelopen jaren met deze ziekte te maken gehad.

Dat die verdwijnziekte een grote bedreiging voor de voedselvoorziening van de mensheid vormt moge blijken uit het feit dat door wetenschappers is vastgesteld dat de Bij, na het Rund en het Varken het belangrijkste dier voor de mens is. Voor het bestuiven van veel gewassen en fruitbomen is de Bij vrijwel onvervangbaar. In China is de Bijenstand al zó ernstig aangetast dat men genoodzaakt is tot het handmatig bevruchten van  fruitbomen. De  mankracht die dat vergt is enorm en het is feitelijk onvoorstelbaar dat zon handmatige aanpak ook wereldwijd uitvoerbaar zou zijn.

Wetenschappers, waaronder ook onderzoekers van de universiteit van Wageningen,  zijn nog volop bezig met onderzoek naar de oorzaak van deze ziekte, maar tot nu toe zonder eenduidige resultaten. Het lijkt er op dat de ziekte door een samenloop van meerdere factoren wordt veroorzaakt. De Groenekanse Imkers (7 in getal met samen 22 bijenvolken) willen niet langer wachten en hebben besloten hun kennis en kunde met elkaar te delen en elkaar waar mogelijk te ondersteunen om nu al de verwoestende ziekte zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Zij willen samen nagaan welke maatregelen zij in- en extern kunnen nemen dan wel bevorderen om de leefomstandigheden voor de bijenvolken zo optimaal mogelijk te maken.

Het overleg van de imkers heeft onder meer geresulteerd in een inventarisatie van de mogelijke oorzaken en een lijst met positieve maatregelen en acties die de oorzaken in meer of mindere mate zouden kunnen neutraliseren. Bij die voorgestelde maatregelen zitten er een aantal die betrekking hebben op het verbeteren van de ecodiversiteit in het Groenekanse landschap. Aangezien dat aspect met name het Groenekans Landschap (GKL) regardeert hebben de Imkers zich met een steunverzoek ook tot hen gewend. Het GKL heeft veel waardevolle contacten met gemeentelijke en natuurbeheerorganisaties en beschikt over relevante lokale kennis. Zij hebben positief gereageerd op dat steunverzoek en in het uiteindelijk vastgestelde actieplan speelt het GKL, naast natuurlijk de Imkers zelf, een belangrijke rol.

De nu voorgestelde externe maatregelen en acties spelen zich deels - in het publieke domein af c.q. zij vragen om inzet van de lokale bevolking. Naar gelang de maatregelen en acties verder worden uitgerold zal de initiatiefgroep de bevolking ook middels de lokale pers oproepen hen praktisch te ondersteunen.Uiteraard hoort daar dan ook bij dat zij de bevolking op de hoogte houden van de uiteindelijke resultaten (wordt dus vervolgd).

(Voor vragen over de activiteiten van de actiegroep kunt u terecht op e-mail: debijenwij@gmail.com)