Realisatie/voortgang Projectplan “de bij en wij”  2010 –2011

De actiegroep De Bij en Wij heeft haar projectplan eind 2010 ingediend als subsidieaanvraag in het kader van het bevorderen van de biodiversiteit. Men hoopte daarmee Europees geld te krijgen voor de het realiseren van de activiteiten uit het plan. Helaas is het plan (nog) niet in de prijzen gevallen en dus zijn de activiteiten waarmee relatief grote investeringen zijn gemoeid noodgedwongen blijven liggen.

Kleinere activiteiten zijn, deels met eigen geld deels met geld van diverse welwillende sponsoren, wel aangepakt. Hierna zijn alle voorgestelde activiteiten uit het plan opgesomd en is aangegeven wat daarvan tot nu toe werd gerealiseerd

De actiegroep 'De Bij en Wij' is in de beschreven periode (2010-2011) acht keer bijeen gekomen om enerzijds het projectplan vorm te geven, anderzijds om de inzet bij diverse acties te plannen en de voortgang te monitoren.


Aktiviteiten: stand van zaken eind 2011


 
Op de agenda plaatsen van de honingbijenproblematiek  

Lokale pers:

Er werden 16 eigen artikelen geplaatst in de lokale pers en op de link op de dorpswebsite Dorpsplein Groenekan

Ontwikkeling van een eigen website
“DeBijenWij.nl”:

Er werden 53 items naar artikelen uit de lokale of landelijke pers opgenomen en 16 links naar bijengerelateerde sites.

  Vergroten van de biodiversiteit door honingbijvriendelijke aanplant.
(De projectaanvraag is vooralsnog (nog) niet gehonoreerd uit het biodiversiteitsfonds,
daarom is met beperkte eigen middelen en met sponsorbijdragen in 2011 alleen het derde punt volledig gerealiseerd.)
  

In het Publieke domein (bermen en openbaar groen):

- Er is over dit punt overleg gevoerd  met afd. beheer openbare ruimte van   de gemeente de Bilt. Er was nog geen overleg met Rijkswaterstaat voor de   bermen naast de A27; verbreding van de A27 geeft wellicht nieuwe opening.
- Overleg met het Utrechts landschap voor Beukenburg is nog niet   gerealiseerd.
- In Bos Voordaan zijn bijenvriendelijke struiken geplant door groep 8 van de
  Nijepoortschool.
- Bij de Nijepoortschool is een plantvak van 40m2 met drachtplanten beplant

In de agrarische sector (akkerranden):

- Nog niet gerealiseerd, er zijn wel contacten gelegd met vertegenwoordigers   van LTO en ANV met het advies slootkanten niet te bemesten en niet in te   zaaien.

In particuliere tuinen:

 

  - Door publieksvoorlichting op markten en open dagen:

Deelname aan Kerstfair in 2010 en 2011, en aan de voorjaarsdeeldagen.in 2011.

  - Advisering voor tuinbeplanting:

Op de website door eigen publicatie en door  middel van links naar naar andere ter zake kundige sites.

  - Voorbeeldprojecten voor aanplant van fruitbomen:

Als voorbeeld in particuliere tuin 2 hoogstamfruitbomen geplant.

  - Insectenkasten en bijenhotel:

Zijn geplaatst

  - Omvorming van grasvelden tot bloemenweiden:

Er zijn drie bloemenweiden bij particulieren in ontwikkeling genomen.

 Voorlichting en educatie 

Voortzetting van de bijenlessen en bezoeken van een bijenstal door leerlingen van de basisscholen:

In 2010-2011 zijn de Nijepoort in Groenekan en de Rudolf Steinerschool, de Regenboog en de Michaël school in de Bilt en de Bilderdijkschool in Bilthoven voorgelicht.

Organiseren van ontvangst en voorlichting van groepen belangstellenden door imkers:

De bijenpresentatie/demonstratie voor tuinclub Oxalis in mei 2011 en Probus in juni 2011.

Inrichten en bemannen van informatiestands op diverse markten en open dagen:

-18/9/2010 boerendagen in Westbroek,
- in Groenekan de deeldagen december ’10 en in april en november 2011
- Tuinmarkt in mei 2011,.De Koninginnedag 30 april 2011 niet.
- 11/9/2010 bijdrage is geleverd aan de Imkerijtentoonstelling op de   Monumentendag en   de 3 dagen van het scholenproject daaraan   voorafgaand
- Er was in 2011 geen open-tuinen route
- Gecoördineerde deelname aan de Landelijke Open Imkerijdag in juli 2011   van de NBV   (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) was een succes

Aanbieden van de organisatie van Bijenpartijtjes als verjaardagsfeestje voor Groenekanse kinderen:

Is nog niet uitgevoerd

  Deskundigheidsbevordering en versterking/verjonging imkerbestand  

Experimenteren met lokale bijenbuddies of -mentoren voor jonge of beginnende imkers:

Een ervaren imker was buddy voor de ‘jongste imker van Groenekan’

Benutten van scholing en deskundigheidsbevordering aangeboden vanuit de Utrechtse bijenhouders vereniging:

Diverse malen hebben meerdere imkers  lezingen en aktiviteiten van de Utrechtse vereniging bezocht.

  Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal  

Ontwikkelen, produceren en plaatsen van informatieve panelen aan de openbare weg op de locaties van de stimuleringsprojecten:

Is gerealiseerd op de volgende locaties:
   - Voorbeeldlocatie van aanplant fruitbomen
   - Aanplant bijenvriendelijke struiken in Bos Voordaan; het bord wordt      geplaatst als de aanplant wat uitgegroeid is.
   - Voorbeeldlocatie van de creatie van een bloemenweide
   - Voorbeeldlocatie van een bijenhotel is geplaatst. Na vernieling van het      bijenhotel is inmiddels een tweede voorbeeld van bord voorzien.
   - Een algemeen informatiebord voor markten en stands met de tekst:
          De bij en wij , zorg voor elkaar
          De bij: fruit, groenten en honing
          De imkers: zorg voor de bijenvolken
          En iedereen: bloemen in tuin en berm

Ontwikkeling van verbeterde leskisten voor gebruik op scholen met handleiding voor leerkracht, werkbladen voor leerlingen, geplastificeerde informatieve fotoplaten op A3 formaat, voorlichtingsfilm, loupepotjes, beschermende imkerkappen, imkergereedschap en bijenkast/korf etc:

Vanwege de hoge kosten is dit opgeschort tot subsidietoekenning

Verbruiksmaterialen:

Kaarsenraatvellen en lont verbruikt bij de voorlichting op scholen

Promotiemateriaal “Groenekanse Imkers” zoals zakjes bijvriendelijk bloemenzaad en glazen  minipotjes met honing, kaarsjes van bijenwas:

In maart 2011 is huis-aan-huis een informatiebrief over bijenvriendelijke tuinaanplant verspreid met daarbij een promotiezakje bloemenzaad. In totaal 750 adressen.

Voor algemeen gebruik werd aangeschaft:

De serie algemene folders van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging

Materiaal om met kinderen insektenblokken te maken:

Is nog niet aangeschaft

 Periodiek vastleggen van de effecten op de bijenvolkeren en rapportage daarvan. 

- Inventariseren van de relevante parameters
- Periodiek vastleggen van de parameterwaarden
- Opstellen van de eindrapportage en conclusies

Deze periodieke vastlegging is nog niet ter hand genomen.